075 767 60 22 info@dezorgdeler.nl

Kwaliteitseisen

De Zorgdeler voldoet aan de kwaliteitseisen van de jeugdwet:
 

  • De Zorgdeler verplicht zich tot het verlenen van “verantwoorde jeugdhulp” en zet orthopedagogen in die aangemeld zijn bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen) en geregistreerd staat bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).
  • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is aanwezig voor de medewerkers.
  • De Zorgdeler maakt een plan van aanpak waarbij zowel het gezinssysteem als de individuele doelen van de jeugdige worden opgenomen.
  • De Zorgdeler past de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe, evenals de meldplicht calamiteiten en meldt tevens geweld bij de verlening van de jeugdhulp.
  • De Zorgdeler stelt de vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn taak uit te voeren.
  • De Zorgdeler bewaakt de kwaliteit van de zorg door het regelmatig evalueren van het plan van aanpak en medewerkers de gelegenheid te geven bijscholing te volgen.
  • De Zorgdeler is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.
  • De Zorgdeler informeert ouders over de geboden zorg en eventuele interacties die zij met betrekking tot de zorg/gezin ondernemen.